Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU OLAN BİZ KİMİZ?

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir. Bu kapsamda veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 435070 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0609043428100018 Mersis numarasına sahip olan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan. ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş.’(“MBİS”) dir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

1-Kimlik BilgileriAd Soyad
2-İletişim BilgileriE-Posta Adresi,Ev Adresi,İş Adresi,Cep Telefonu,Adres No,İş Telefonu,KEP Adresi
6- Müşteri İşlem BilgileriTalep No
8-İşlem Güvenliği BilgileriIP Adresi,Internet sitesi giriş çıkış bilgileri
12-Pazarlama BilgileriÇerez kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

l  Müşteri Talep ve Şikayet Yönetimi Sürecinin Yürütülmesi

l  Çerezlerin Toplanması ve İşlenmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAMIZ GEREKİYOR?

Söz konusu kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Aşağıdaki bu paylaşımın hangi amaç ile gerçekleştirildiği ve paylaşımın kimlerle yapıldığı belirtilmiştir

AKTARIM AMACI

l  Adli merciler tarafından iletilen taleplerin karşılanması

l  BTK tarafından iletilen taleplerin karşılanması

ALICI GRUBU

l  Tedarikçiler – Araştırma Şirketleri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle dayanarak işlenmektedir.

l  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

l  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

l  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

l  Firmamızın iş süreçlerinde kullandığı imzalı formlar ile

l  Kişinin kendisinden elektronik posta iletimi ile

l  Firmamız tarafından kullanılan yazılımlar ve programlar ile

l  Web sitesi çerezleri aracılığıyla

Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen sistem/lokasyonlarda saklanmaktadır.

l  MBIS Destek Portalı

l  Jira

l  Google Analitik

l  Turhost

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

l  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

l  Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

l  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

l  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

l  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

l  İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

l  İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

l  İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

l  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerimin işlenmesi açısından; yukarıda yer alan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımla ilgili olarak ayrıca ve açıkça Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, Aydınlatma Metninin örneğine rahatça ulaşabildiğimi kabul ve beyan ederim.

Bu Aydınlatma Metninde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için mbis@hs01.kep.tr e-posta adresini kullanarak MBİS ile iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz.